ANKARA ÜNİVERSİTESİ

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAMER) DERGİSİ

Yayın İlkeleri

Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hakemli-süreli yayını olan GAMER Dergisi,  yılda iki sayı yayımlanır. Dergide Güneydoğu Avrupa bölgesine yönelik, sosyal ve beşeri bilimler alanında tarihi ve güncel konuları bilimsel bir yaklaşımla ele alan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılara yer verilir.

GAMER Dergisi’ne gönderilecek yazıların özgün ve bilimsel olması, mevcut literatüre katkı sağlayacak yeni ve dikkate değer fikirler ortaya koyması beklenir. Özgün araştırma ve inceleme makalelerinin yanısıra, çeviri, haber, yazar ve kitap tanıtımı gibi yazılara da yer verilir. Yazar(lar) telif hakkı kendilerinde olmayan materyaller için gerekli izni almakla yükümlüdür.

GAMER Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere kabul edilmemiş olmalıdır.

Yazıların Değerlendirilmesi

GAMER Dergisi’ne gönderilen yazıların yayın ilkelerine uygunluk açısından ön değerlendirmesi Yayın Kurulunca yapılır. Uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. İki hakem raporu arasında olumlu ve olumsuz şeklinde iki farklı görüşün olması durumunda yazı için üçüncü bir hakem belirlenir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

GAMER Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları GAMER’e devredilmiş sayılır. Yazılardaki görüş ve ifadelerin sorumluluğu yazara aittir.

Yazım Kuralları

1.Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır. Büyük harflerle ve 14 punto yazılmalı ve ortaya hizalanmalıdır.

  1. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad-soyadı başlığın altında yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanı, akademik durumu, görev yaptığı yer hakkında bilgi vermek üzere yazar(lar)ın ad-soyadına yıldızlı bir dipnot düşülmelidir.
  2. Özet: Araştırma ve inceleme makalelerine, konuyu en fazla 400 ve en az 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetler eklenmelidir.
  3. Anahtar kelimeler: Özetlerin sonunda en az 4 ve en fazla 6 anahtar kelime bulunmalıdır
  4. Ana Metin: MS Word programında, Cambria yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında Üstten: 5,35 cm, Alttan 5,35 cm, Sağdan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
  5. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı ve akışı sağlamak üzere ara başlıklar kullanılabilir. Ara başlıklar, ilk harfleri büyük, 12 punto ve koyu karakterde yazılmalıdır.
  6. Tablo ve Resimler: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazılmalıdır. Tablolar metin içine yerleştirilmelidir.

Resimler yüksek çözünürlüklü (300 dpi), baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resimlere numara ve isim verilmelidir. Şekil, çizelge ve resimlerin toplamı yazının üçte birini aşmamalıdır.

  1. Alıntı: Alıntılar iki satıra kadar paragraf arasında tırnak içinde italik olarak verilmeli; iki satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve soldan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 11 punto ile yazılmalıdır.
  2. Dipnot: Gönderme yapılan eserler dipnotlarda şu şekilde gösterilmedir:

(Kitap):

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003, s. 12.

(Makale, Ansiklopedi maddesi vs.):

Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, S. 7, Ankara 1999, s. 16.

  1. Kaynakça: Kaynakça’da sadece metin içinde atıf yapılan eserler yazılmalıdır.

Bu bölümde eserler şu şekilde gösterilmedir:

(Kitap):

İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003.

(Makale, Ansiklopedi maddesi vs.):

İnalcık, Halil, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, S. 7, Ankara 1999, s. 9–22.

Yazıların Gönderilmesi

GAMER Dergisi yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış yazılar, gamer@ankara.edu.tr adresine elektronik olarak gönderilebilir. Ayrıca basılı bir nüshası da, yazar(lar) tarafından söz konusu çalışmanın daha önce yayımlanmadığı ve yayımlanmak üzere başka bir yere kabul edilmediğini açık olarak ifade eden imzalı bir beyan ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmelidir. Yazar(lar)ına raporlar doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, yazar(ları) tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak yine bir elektronik ve bir basılı nüsha olmak üzere en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.

Yayına kabul edilen yazıların telif hakkı Ankara Üniversitesi GAMER Müdürlüğü’ne aittir. Yazarın (çok yazarlı ise yazarların tümünün) imzasını taşıyan Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi yazının yayına kabul edilmesinden hemen sonra GAMER’e ulaştırılmalıdır.

Yazışma Adresi:

Ankara Üniversitesi

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Sekreterliği

Ankara/ Türkiye

Web: http://gamer.ankara.edu.tr

E-mail: gamer@ankara.edu.tr