Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı           :  Hatice ORUÇ

Unvanı                 :  Doç. Dr.

Öğrenim Durumu

 Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Tarih Bölümü
Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1990-1994
Y. Lisans

Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
1994-1997
Doktora
Tarih
Univerzitet u Sarajevu

Filozofski Fakultet

1999-2003
 

Akademik Unvanlar        

Dr. –  Univerzitet u Sarajevu Filozofski Fakultet 2003

Yrd. Doç. Dr. – Tarih (Ortaçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2009

Yayınlar
Makaleler

2000        “Politika tolerancija kod Osmanlija i njeno filozofsko utemeljenje”,  Odjek, LIII/1-2, Sarajevo 2000, s. 24-28.

2002        “Tarih-i Bosna”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 32/XX, 2002, 215-222.

2006        “15. yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, OTAM, 18/2005, Ankara 2006, 249-271.

2007        “The Properties of Fatima Sultan in Ioannina in the Sixteenth Century”, The Ottoman Empire, The Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of Prof. J.C. Alexander, The ISIS Press, İstanbul 2007, 61-87. (Prof. Dr. Melek Delilbaşı ile ortak çalışma)

2008        “Tahrir Defters on the Bosnian Sanjak”, Archivum Ottomanicum, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany, 2008, 403-430.

2008        “Isa-begova tekija/mevlevihana u Sarajevu”, Znakovi Vremena, 39/40 Sarajevo, 2008, 107-124. (Yılmaz Kurt ile birlikte)

2009        Gazi Hüsrev Bey’in Saraybosna’daki Vakıfları”, LXXIII/ 268 (2009 Aralık), 645-670.

2010        “Christian Sipahis in the Bosnian Sandjak (15th Century)” Archivum Ottomanicum, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany,  (basılacak)

Çeviriler:

2007        Ahmed S. Aličić, “Hersek’de İslam’ın Yayılması”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/2 , Ankara 2007. (Boşnakça’dan çeviri)

2008        Melek Delilbaşı, “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği”, Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008 (İngilizce’den çeviri)

Tanıtımlar:

2009        Jelena Mrgić, Severna Bosna 13-16. vek, Ankara Üniversitesi OTAM Dergisi,  21/ 2009,  Sayfa: 265-273.

2010        Adnan Kadrić, Objekt ljubavi u tesavufskoj kniževnosti: Muradnama Derviš-paše Bajezidagića, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi  (basılacak)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

2006 (Eylül) Trabzon         “Saraybosna Şehri (15.-16. Yüzyıl)”, Uluslar arası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Sempozyumu (CIEPO 17. Sempozyumu), 18-23 Eylül 2006, Trabzon.

2006 (Kasım) Bucharest   “Bosna Sancağı Tahrir Defterleri”, Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Romania-Bucharest, 1-5 November 2006.

2007 (Eylül) İstanbul,       “Saraybosna’da Gazi Husrev Bey’in Vakıfları”,  Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 7-8 Eylül 2007.

2007 (Aralık) Sarajevo      “Tekije u nastanku i razvitku gradova u Bosni”, Međunarodni naučni skup: Mjesto i uloga derviških redova u BiH- povodom godine Dželaluddina Rumija – 800 godina rođenja, Bosna i HercegovinaSarajevo, 13-15 Aralık 2007

2008 (Haziran) Sarajevo  “Christian Spahis in the Bosnian Sanjak (15th Century)”,  International Conference: Conversion to Islam and Islamization in the Early Ottoman Balkans, Bosna i Hercegovina- Sarajevo, 5 – 7 Haziran 2008.

2008 (Haziran) Ankara     “1468/69 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Timâr”, XI. Uluslar arası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17-22 Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi Ankara.

2008 (Temmuz) İstanbul “Bosna’da Osmanlı Araştırmalarının Son Durumu”, Uluslararası Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda Osmanlı Araştırmaları Toplantısı, İstanbul, 12 Temmuz 2008.

2008 (Ağustos) Zagreb       “1528/30 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Mustahfız Timârları”, International Committe of Pre-Ottoman and Ottoman Studies. 18th Symposium, Hrvatska- Zagreb, 25-30 Ağustos 2008.

2009 (Mayıs), Podgorica,  “Nahija Limski Nikšići u Bosanskom Sandžaku (15. i 16. Stoljeća)”, Okrugli sto o zajedničkom nasljeđu: Kulturološko i ukupno civilizacijsko prožimanje Crne Gore i Turske, Crna Gora- Podgorica, 16-17 Mayıs 2009.

2009 (Eylül) Paris    “City Development in Bosnia”, International Congress on Humans and Their Environment in South-East Europe (populations, geography, means of work, production, means of communication), France- Paris, 23-26 Eylül 2009.

2009 (Ekim) Podgorica     “Djela o Crnoj Gori napisana u vrijeme sultana Abdulhamida II”, Međunarodni Naučni SkupSto Trideset Godina Od Uspostavljanja Diplomatskih Odnosa  CrneGore Sa Velikim Silama Nakon Sticanja Nezavisnosti 1878”, Crna Gora- Podgorica, 20-21 Ekim 2009.

2009 (Aralık) Antep-Halep         “Hurufat Defterlerine Göre Halep Vakıfları (18.-19. yüzyıl)”, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, Gaziantep-Türkiye/ Halep- Suriye, 21-21 Aralık 2009.

2010 (Mayıs) İstanbul        “Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Külliyesinin Mimarı Hakkındaki Tartışmalar: Mimar Sinan’ın 1538 Öncesi Balkanlardaki Yapı Faaliyetleri”, Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul, 10-13 Mayıs 2010.

2010 (Haziran) Podgorica           “Crnogorski Sandžak i Skender Beg Crnjojević”, Okrugli sto na temu uloga i značaj dinastije Crnjojević (1451-1530) u istorijskom i kulturološkom sučeljavanju i prožimanju naroda Crne Gore i Turske”, Crna Gora- Podgorica, 19 Haziran 2010.

 
İdari – Bilimsel Görev ve Üyelikler

2005 –    Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Sekreteri;

2005 –    Güney Doğu Avrupa Araştırmaları (Association Internationale des Etudes du Sud-Est Europeen -AIESEE) Türkiye Milli Komisyonu Sekreteri

2008 –    Güney Doğu Avrupa Araştırmaları (Association Internationale des Etudes du Sud-Est Europeen -AIESEE) Türkiye Milli Komisyonu Danışma Kurulu Üyeliği

2009 –    Ankara Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

2010 –    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği